سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

خدمات فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1
فالوور اینستاگرام | سرور جایگزین (50 درصد ایرانی) 🔥⚡⭐
11000
50 / 2000
2
فالوور ایرانی | سرور پارسی (20 درصد هدیه) 💎💎🔥
17000
100 / 20000
3
فالوور ایرانی | سرور پلاس (50 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
21000
200 / 500000
5
فالوور ایرانی | سرور آسیاتک (10 درصد هدیه) 🎁🔥💎
25000
100 / 100000
4
فالوور ایرانی | سرورطلایی (20 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
28000
100 / 60000
6
فالوور ایرانی | سرور الماس (5 درصد هدیه) 🎁🔥💎
37000
50 / 30000
7
فالوور ایرانی واقعی | سرور اصلی (دارای فالوور فعال) ⭐💎⭐
70000
100 / 50000000

خدمات لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
8
لایک ایرانی | سرور نیوا 🎁🔥⚡
6000
10 / 15000
9
لایک ایرانی | سرور پارسی 🎁🔥⚡
6500
100 / 20000
10
لایک ایرانی | سرور پلاس 🎁🔥⭐
8000
100 / 500000
11
لایک ایرانی | سرور آسیاتک 🎁🔥💎
15000
300 / 5000
13
لایک ایرانی | سرور الماس 🎁🔥💎
20000
50 / 30000
12
لایک ایرانی | سرور طلایی 🎁🔥⭐
22000
100 / 8000
14
لایک ایرانی واقعی | سرور اصلی ⭐💎⭐
30000
25 / 50000000

خدمات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
42
 باز گردانی پیج
90000
1 / 1000

خدمات بازدید اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15
بازدید ایرانی | سرور 2 🎁🔥⚡
500
100 / 1000000
16
بازدید ایرانی | سرور 3 🎁🔥⚡
750
1000 / 5000000
17
بازدید ایرانی | سرور 4 🎁⚡🔥
1500
100 / 10000000
18
بازدید ایرانی | سرور طلایی 🎁🔥⭐
4500
100 / 20000

خدمات IGTV اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19
بازدید IGTV ارزان پارسی فالوور ❤🔥💫
650
100 / 1000000
20
بازدید ایرانی IGTV | سرور 1 🎁🔥⚡
2500
100 / 100000000
21
بازدید ایرانی IGTV | سرور 2 🎁🔥⚡
3600
1000 / 10000000
22
لایک ایرانی IGTV | سرور پلاس 💯💫
9500
100 / 500000
23
لایک IGTV | سرور آلفا 🎁🔥⚡
38000
10 / 50000

خدمات کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24
کامنت ایرانی اتفاقی | پلاس (50 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
28000
50 / 50000
25
کامنت ایرانی دلخواه | پلاس (50 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
36000
5 / 50000
26
کامنت ایرانی اتفاقی | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎
75000
5 / 50000000
27
کامنت ایرانی دلخواه | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎
112000
5 / 50000000

خدمات استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
28
بازدید استوری اینستاگرام | سرور 2 🎁🔥⚡
2500
10 / 50000
29
بازدید استوری اینستاگرام | سرور 3 🎁🔥💎⚡
2600
100 / 5000
30
بازدید استوری اینستاگرام | سرور 4 (ایمپرشن و ریچ) 🎁🔥💎⚡
3200
100 / 200000
32
رای استوری اینستاگرام (دکمه سبز) 💎⚡
37000
100 / 1000000
31
رای استوری اینستاگرام (دکمه قرمز) 💎⚡
37000
100 / 1000000

خدمات آماری و اکسپلور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
33
سیو پست اینستاگرام | سرور 1 🎁🔥⚡
1000
100 / 15000
34
سیو پست اینستاگرام | سرور 2 🎁🔥⚡
1400
10 / 15000
40
سیو پست اینستاگرام | سرور 3 🎁🔥⚡
2054
100 / 15000
35
ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام 🎁🔥⚡
2700
25 / 500000
36
ایمپرشن پست اینستاگرام 🎁🔥⚡
3200
100 / 5000000
37
ایمپرشن پست اینستاگرام 2 💎🎁⚡
4000
100 / 5000000
38
ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام 2 🎁🔥⚡
6500
100 / 5000000
39
پروفایل ویزیت اینستاگرام 🎁⭐🔥⚡
10000
100 / 5000000
41
اشتراک گذاری (SHARE) پست اینستاگرام 💎🎁⚡
11000
100 / 5000000